Jump to content

Brandon's Top 75 of 2020: Final Recap! The End!


Brandon

Recommended Posts

 

 

Brandon's Top 75 of 2020!  Intro!

 

 

 

 

 

 

Welcome everybody to my yearend countdown.  I was a little late posting this year due to it starting earlier this year.But since last week. I have been tabulating the countdown. It's all  now set  and ready to go.  As you all know My Top 75 is based on chart performance of the song through the year and extra points for being @#1. Since mine was only a Top 10 C/D.I had wildcards making also due to  songs being on deck a lot through the year.

Before I get started on the chart.Lets take look back at the previoys yearend Top 5s.

I will be updating later  tomorrow night for the first set

so you keep on the lookout for that. :whistle:

 

 

 

 

 

Top 5 of 2017:

#05.twenty one pilots   -   Heavydirtysoul   (The MUTEMATH Sessions Version)

#04.Dua Lipa   -   New Rules

#03.The Weeknd f/Daft Punk    -   I Feel It Coming

#02.Clean Bandit f/Zara Larsson   -   Symphony

#01.Paramore    -   Hard Times  (Live @BBC Radio Lounge)

 

 

Top 5 of 2018:

#05.NF   -   Let You Down

#04.Christina Aguilera f/Demi Lovato      -     Fall In Line

#03.WALK THE MOON     -    Kamikaze

#02.Taylor Swift     -     Delicate

#01.Clean Bandit  f/Demi Lovato     -     Solo   (Acoustic)

 

 

Top 5 of 2019:

#05.Lewis Capaldi - Someone You Loved

#04.Lizzo - Juice

#03.Panic! At The Disco -  Hey Look Ma, I Made It

#02.twenty one pilots  -  Chlorine

#01.Sigrid -  Sucker Punch

 

 

 

 

Spoiler

 

 

 ßʀαηᴅ⊕η'š †⊕ᴘ ↊Ƽ ⊕ƒ ƧʘƧʘ  ʀεςαᴘ:

 

 

#↊Ƽ.ßεηεε ƒ/ɢᴜš ᴅαᴘᴘεʀ†⊕η   -   šᴜᴘαレ⊕ηεレψ

#↊Ꜭ.յᴜレïα ᴍïςʜαεレš    -    レïε レïκε †ʜïš

#↊Ꝫ.ʜαψレεψ ωïレレïαᴍš  -  ςïηηαᴍ⊕η

#↊Ƨ.†αψレ⊕ʀ šω   -   ß円ψ

#↊Ɩ.ᴍïレεψ ςψʀᴜš ƒ/ᴅᴜα レïᴘα    -   ᴘʀïš⊕ηεʀ

#↊ʘ.レαᴅψ ɢαɢα   -   š†ᴜᴘïᴅ レ⊕∀ε

#ỼꝮ.ᴅα∀ïᴅ ɢᴜ円α αηᴅ šïα    -    レε†'š  レ⊕∀ε

#ỼՑ.レïレ ηαš x     -    ʜ⊕レïᴅαψ

#Ỽ↊.†ʜε ωεεκηᴅ     -     †⊕⊕ レα†ε

#ỼỼ.ᴅεᴍï レ⊕∀α†⊕    -    ς⊕ᴍᴍαηᴅεʀ ïη ςʜïεƒ

#ỼƼ.†αψレ⊕ʀ šω ƒ/ß⊕η ï∀εʀ     -     εxïレε

#ỼꜬ.εᴅ šʜεεʀαη ƒ/εレレα ᴍαï     -     ᴘᴜ† ï† αレレ ⊕η ᴍε

#ỼꝪ.ƒ⊕ʀ κïηɢ & ς⊕ᴜη†ʀψ, †⊕ʀï κεレレψ αηᴅ κïʀκ ƒʀαηκレïη   -   †⊕ɢε†ʜεʀ

#ỼƧ.レレε ᴍïx     -    šωεε† ᴍεレ⊕ᴅψ

#ỼƖ.ε∀αηεšςεηςε     -     †ʜε ɢαᴍε ïš ⊕∀εʀ

#Ỽʘ.ƒ⊕⊕ ƒïɢʜ†εʀš     -      šʜαᴍε šʜαᴍε

#ƼꝮ.ς⊕レᴅᴘレαψ   -     ςʜαᴍᴘï⊕η ⊕ƒ †ʜε ω⊕ʀレᴅ

#ƼՑ.κψɢ⊕  &  ⊕ηεʀεᴘᴜßレïς    -    レ⊕š ε š⊕ᴍεß⊕ᴅψ

#Ƽ↊.šαᴍ šᴍï†ʜ    -      ᴅïαᴍ⊕ηᴅš

#ƼỼ.ßεψ⊕ηςé, šαïη† յʜη,  &  ωïᴢκïᴅ ƒ/ßレᴜε ï∀ψ ςαʀ†εʀ     -    ßʀ⊕ωη šκïη ɢïʀレ

#ƼƼ.ßαš†ïレレε    -     šᴜʀ∀ï∀ïη'

#ƼꜬ.αレïςïα κεψš   -    ᴜηᴅεʀᴅ⊕ɢ

#ƼꝪ.ƒ⊕xεš    -      レ⊕∀ε η⊕† レ⊕∀ïηɢ ψ⊕ᴜ

#ƼƧ.αʀïαηα ɢʀαηᴅε  &  յᴜš†ïη ßïεßεʀ    -   š†ᴜςκ ωï†ʜ ᴜ

#ƼƖ.ßïレレïε յ⊕ε αʀᴍš†ʀ⊕ηɢ (⊕ƒ ɢʀεεη ᴅαψ)  -  ï †ʜïηκ ωε'ʀε αレ⊕ηε η⊕ω

#Ƽʘ.ßεßε ʀεxʜα ƒ/ᴅ⊕յα ςα†    -      ßαßψ, ï'ᴍ յεαレ⊕ᴜš

#ꜬꝮ.ςαレ∀ïη ʜαʀʀïš  &  †ʜε ωεεκηᴅ   -    ⊕∀εʀ η⊕ω

#ꜬՑ.εレレïε ɢ⊕ᴜレᴅïηɢ ƒ/ßレαςκßεαʀ    -     ω⊕ʀʀψ αß⊕ᴜ† ᴍε

#Ꜭ↊.յ ßαレ∀ïη, ᴅᴜα レïᴘα, ßαᴅ ßᴜηηψ & †αïηψ   -    ᴜη ᴅïα  (⊕ηε ᴅαψ)

#ꜬỼ.յᴘ šαxε ƒ/յᴜレïα ᴍïςʜαεレš      -      ïƒ †ʜε ω⊕ʀレᴅ ωαš εηᴅïηɢ

#ꜬƼ.šᴜʀƒ ᴍεšα ƒ/εᴍïレεε    -     ïレψ   (ï レ⊕∀ε ψ⊕ᴜ ßαßψ)

#ꜬꜬ.ᴅᴜα レïᴘα   -     レε∀ï†α†ïηɢ    (αレßᴜᴍ ∀εʀšï⊕η)

#ꜬꝪ.ᴘ⊕ωƒᴜ ƒ/ßεαßαᴅ⊕⊕ßεε  -  ᴅεα†ʜ ßεᴅ (ς⊕ƒƒεε ƒ⊕ʀ ψ⊕ᴜʀ ʜεαᴅ)

#ꜬƧ.κεšʜα   -    レレε ßï† ⊕ƒ レ⊕∀ε

#ꜬƖ.ε∀αηεšςεηςε   -    ωαš†εᴅ ⊕η ψ⊕ᴜ

#Ꜭʘ.†⊕ηεš αηᴅ ï    -   ᴅαηςε ᴍ⊕ηκεψ

#ꝪꝮ.͏šᴢα  &  յᴜš†ïη †ïᴍßεʀレακε   -  †ʜε ⊕†ʜεʀ šïᴅε

#ꝪՑ.κεレšεα ßαレレεʀïηï   -    ʜ⊕レε ïη †ʜε ß⊕††レε

#Ꝫ↊.šαïη† յʜη   -     ʀ⊕šεš  (ïᴍαηßεκ ʀεᴍïx)

#ꝪỼ.ςʜʀïηα αɢᴜïレεʀα   -    レ⊕ψαレ ßʀα∀ε †ʀᴜε

#ꝪƼ.αʀïᴢ⊕ηα ᴢεʀ∀αš    -    ʀ⊕xαηηε

#ꝪꜬ.ʜαレšεψ    -    ɢʀα∀εψαʀᴅ

#ꝪꝪ.⊕ᴢᴢψ ⊕šß⊕ᴜʀηε ƒ/εレ†⊕η յ⊕ʜη    -   ⊕ʀᴅïηαʀψ ᴍαη

#ꝪƧ.ʜαψレεψ ωïレレïαᴍš   -     šïᴍᴍεʀ

#ꝪƖ.ᴅαßαßψ ƒ/ʀ⊕ᴅᴅψ ʀïςςʜ     -    ʀ⊕ςκš†αʀ

#Ꝫʘ.ᴅᴜʀßεᴅ  -   ïƒ ï ε∀εʀ レ⊕šε ᴍψ ƒαï†ʜ ïη ψ⊕ᴜ

#ƧꝮ.ßレαςκßεαʀ  -   ʜ⊕† ɢïʀレ ßᴜᴍᴍεʀ

#ƧՑ.ᴍαʀšʜᴍεレレ⊕  &  ʜαレšεψ  -   ßε κïηᴅ

#Ƨ↊.šαᴍ šᴍï†ʜ  &  ᴅεᴍï レ⊕∀α†⊕    -    ï'ᴍ ʀεαᴅψ

#ƧỼ.šʜαεᴅ  -   η⊕ ⊕†ʜεʀ ωαψ

#ƧƼ.ςレεαη ßαηᴅï† αηᴅ ᴍαßεレ   -     †ïςκ †⊕ςκ  (ας⊕ᴜš†ïς)

#ƧꜬ.レ⊕∀εレψ†ʜεßαηᴅ    -      レ⊕ηεレïηεšš ƒ⊕ʀ レ⊕∀ε

#ƧꝪ.κα†ψ ᴘεʀʀψ    -      ʜαʀレεψš ïη ʜαωαïï

#ƧƧ.ᴅεᴍï レ⊕∀α†⊕     -      ï レ⊕∀ε ᴍε

#ƧƖ.ᴍαςʜïηε ɢᴜη κεレレψ ƒ/ßレαςκßεαʀ    -    ᴍψ εx'š ßεš† ƒʀïεηᴅ

#Ƨʘ.ʜαレšεψ    -    ψ⊕ᴜ šʜ⊕ᴜレᴅ ßε šαᴅ   (ας⊕ᴜš†ïς)

#ƖꝮ.ᴅᴜα レïᴘα    -    ʜαレレᴜςïηα†ε

#ƖՑ.ᴍαʀšʜᴍεレレ⊕  &  ᴅεᴍï レ⊕∀α†⊕   -   ⊕κ η⊕† †⊕ ßε ⊕κ

#Ɩ↊.šʜαεᴅ    -     †ʀαᴍᴘ⊕レïηε

#ƖỼ.ßレαςκßεαʀ   -    ᴍε  &  ᴜʀ ɢʜ⊕š†

#ƖƼ.ᴍαςʜïηε ɢᴜη κεレレψ   -   ßレ⊕⊕ᴅψ ∀αレεη†ïηε   (ας⊕ᴜš†ïς)

#ƖꜬ.†ωεη†ψ ⊕ηε ᴘïレ⊕†š   -    レε∀εレ ⊕ƒ ς⊕ηςεʀη

#ƖꝪ.レïᴢᴢ⊕   -    ɢ⊕⊕ᴅ αš ʜεレレ

#ƖƧ.ʜαψレεψ ωïレレïαᴍš   -    ᴅεαᴅ ʜ⊕ʀšε

#ƖƖ.†ʜε ƖꝮ↊Ƽ  -   ïƒ ψ⊕ᴜ'ʀε †⊕⊕ šʜψ  (レε† ᴍε κη⊕ω)  (レï∀ε)

#Ɩʘ.ᴅᴜα レïᴘα   -    ᴅ⊕η'† š†αʀ† η⊕ω

#ʘꝮ.ßαš†ïレレε & αレεššïα ςαʀα    -    αη⊕†ʜεʀ ᴘレαςε

#ʘՑ.ςʜ∀ʀςʜΞš   -   ƒ⊕ʀε∀εʀ

#ʘ↊.ƧꜬκɢ⊕レᴅη ƒ/ïαηη ᴅï⊕ʀ   -    ᴍ⊕⊕ᴅ

#ʘỼ.εレレïε ɢ⊕ᴜレᴅïηɢ   -    ᴘ⊕ωεʀ

#ʘƼ.ᴅᴜα レïᴘα   -   ᴘʜψšïςαレ

#ʘꜬ.†ʜε ƖꝮ↊Ƽ   -    ᴍε & ψ⊕ᴜ †⊕ɢε†ʜεʀ š⊕ηɢ

#ʘꝪ.†ʜε ωεεκηᴅ    -     ïη ψ⊕ᴜʀ εψεš

#ʘƧ.レεωïš ςαᴘαレᴅï      -      ßεƒ⊕ʀε ψ⊕ᴜ ɢ⊕

#ʘƖ.†ʜε ωεεκηᴅ   -     ßレïηᴅïηɢ レïɢʜ†š

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Edited by Brandon
coloring , font & italized
Link to post
Share on other sites
 • Replies 164
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Brandon

  17

 • Legend E

  12

 • JGibson

  11

 • Green

  11

Quote

 

Top 5 of 2017:

#04.Dua Lipa - New Rules

#03.The Weeknd f/Daft Punk - I Feel It Coming

#02.Clean Bandit f/Zara Larsson - Symphony

 

Top 5 of 2018:

#05.NF - Let You Down

#04.Christina Aguilera f/Demi Lovato - Fall In Line

#02.Taylor Swift - Delicate

#01.Clean Bandit  f/Demi Lovato - Solo (Acoustic)

 

Top 5 of 2019:

#05.Lewis Capaldi - Someone You Loved

#04.Lizzo - Juice

#03.Panic! At The Disco -  Hey Look Ma, I Made It

 

Great top fives you've had. :clap3: 

Excited to see who joins this year. :duca: 

Link to post
Share on other sites

Ready to see what's on the list this year :foxaylove: All of these lists are 5/5 so hopefully you can continue the streak! Sucker Punch at #1 last time, what a moment :worship:

Link to post
Share on other sites

New Rules, I Feel It Coming, Delicate, Juice, Chlorine and Someone You Loved are some of my favorites from the previous years :clap3: 

Can't wait for the 2020 chart  

Link to post
Share on other sites

 

 

Brandon's Top 75 of 2020:

[#75  -   #68]

First Set!

 

 

 

 

 

 

 

 

#↊Ƽ.ßεηεε ƒ/ɢᴜš ᴅαᴘᴘεʀ†⊕η   -   šᴜᴘαレ⊕ηεレψ

 

 

 

 

 

#↊Ꜭ.յᴜレïα ᴍïςʜαεレš    -    レïε レïκε †ʜïš

 

 

 

 

#↊Ꝫ.ʜαψレεψ ωïレレïαᴍš  -  ςïηηαᴍ⊕η

 

 

 

 

#↊Ƨ.†αψレ⊕ʀ šω   -   ß円ψ

 

 

 

 

 

#↊Ɩ.ᴍïレεψ ςψʀᴜš ƒ/ᴅᴜα レïᴘα    -   ᴘʀïš⊕ηεʀ

 

 

 

 

 

#↊ʘ.レαᴅψ ɢαɢα   -   š†ᴜᴘïᴅ レ⊕∀ε

 

 

 

 

 

#ỼꝮ.ᴅα∀ïᴅ ɢᴜ円α αηᴅ šïα    -    レε†'š  レ⊕∀ε

 

 

 

 

 

#ỼՑ.レïレ ηαš x     -    ʜ⊕レïᴅαψ

 

 

 

 

 

 

 

Edited by Brandon
spacing
Link to post
Share on other sites
×
×
 • Create New...