Nicki Minaj: "I'm the female..Ciara, Rihanna, Shakira, Gaga" on ATRL